Szóbeli tételsor

1.) Ismertesse a jog, jogszabály, jogi norma és a jogág meghatározását. Térjen ki a jogi norma szerkezetére. Jogszabályok érvényessége, személyi, tárgyi, időbeli és területi hatálya.

2.) Mit tud a Magyar Köztársaság jogrendjéről? Milyen jogforrásokat ismer, ismertesse azokat! Mutassa be a jogszabályalkotás folyamatát.

3.) Melyek a polgári jog alanyai, illetve milyen személyeket ismer a polgári jogban, ismertesse a rájuk vonatkozó szabályokat! Mutassa be a személyhez fűződő jogok rendszerét!

4.) Ismertesse a tulajdonjog tárgyát, tartalmát! Melyek a tulajdonszerzési jogcímek? Mit tud a tulajdonjog védelméről?

5.) Ismertesse a tulajdon átruházására vonatkozó szerződésekre vonatkozó speciális szabályokat!

6.) Ismertesse az ingatlan-nyilvántartás tárgyát és tartalmát! A bejegyzés és annak hatálya. Mit jelent a nyilvánosság, a közhitelesség és a rangsor? Az ingatlan-nyilvántartásba milyen jogok jegyezhetőek be, és milyen tények jegyezhetőek fel?  Melyek az ingatlan-nyilvántartás részei. Ingatlan-nyilvántartás módja és az ingatlan nyilvántartási eljárás. Jogorvoslat.

7.) Melyek a kötelmet keletkeztető tények? A szerződés tárgya, tartalma, alakja. Ismertesse a szerződéskötésre vonatkozó szabályok. Az előszerződés.

8.) Hogyan történik a szerződés módosítása? Mikor érvénytelen a szerződés?

9.) Sorolja fel a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, és ismertesse azok szabályait!

10.) A szerződés teljesítésének alapvető szabályai, a teljesítés helye, ideje és módja. A szerződés megszűnése.

11.) Melyek a szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei?

12.) Mikor szűnik meg a szerződés? Elévülés a polgári jogban.

13.) Ismertesse a polgári jogi kártérítési felelősség alapvető szabályait! Felelősség a szerződésen kívül okozott károkért és a jogalap nélküli gazdagodásért. Bírósági végrehajtás.

14.) Hasonlítsa össze a vállalkozási szerződést és a megbízási szerződést! Építési-szerelési szerződés szabályai.

15.) Bérleti szerződés és a haszonbérleti szerződés összehasonlítása.

16.) A gazdasági társaságok alapítására, működésére vonatkozó szabályok. (Térjen ki a tagi viszonyra, a tagok vagyoni hozzájárulására, a felügyelő bizottság és könyvvizsgáló feladataira is.)  Befolyásszerzés és az elismert vállalatcsoport.

17.) A betéti társaság és a közkereseti társaság alapítása, működése és megszűnése.

18.) A korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság alapítására, működésére és megszűnésére vonatkozó főbb szabályok.

19.) Egyéb gazdálkodó szervezetek. (Egyéni vállalkozás alapítása, működése, a szövetkezetek alapítása és működésük, Európai részvénytársaság, Európai szövetkezet, Európai gazdasági egyesülés)

20.) A nonprofit szervezetek és jelenlétük az üzleti életben.

21.) Hol helyezkedik el a cégbíróság a bírósági szervezetben? A gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályok. A cégek törvényességi felügyelete.

22.) A munkaviszony alanyai, a munkaviszony keletkezése és időtartama, a munka díjazása, a munkaviszony megszűnése és megszüntetése, a munkaviszonyhoz kötődő sajátos kárfelelősségi szabályok.

23.) A munkaviszony, a megbízás és a vállalkozási jogviszony alapvető jellegzetességei, elhatárolásuk. Az alkalmi munkavállalói könyvvel könyvvel való foglalkoztatás. Jogorvoslati lehetőségek.

24.) A csődeljárás és a felszámolási eljárás jogi szabályozása. Csődbűncselekmény büntetőjogi tényállása.

25.) Ismertesse a szellemi alkotások rendszerét. A szerzői jog szabályai. Műszaki alkotások jogi védelme.

26.) A szabálysértés elkövetői, büntetések és intézkedések. Ismertesse, hogy szabálysértési ügyben mely szervnek, hatóságnak van eljárási jogosultsága!  Ismertesse az elévülés szabályait és néhány az adótanácsadás során is jelentőséggel bíró szabálysértési tényállást, melyre ügyfele figyelmét érdemes felhívni.

27.) Határozza meg röviden a következőket: bűncselekmény, a bűncselekmény minősítése, szándékosság, gondatlanság, a bűncselekmény elkövetői, a büntetőjogi felelősségre vonás akadályai, büntetések és intézkedések. A gazdasági bűncselekmények rendszere. Ismertessen néhány gazdálkodás rendjét sértő, és néhány pénzügyi bűncselekményt, különös tekintettel a számvitel rendjének megsértését, adócsalást, munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás büntetőjogi tényállását.

28.) A hazai és a nemzetközi jog kapcsolata, joghatóság, nemzetközi egyezmények, kettős adóztatást elkerülő egyezmények, beruházás-védelmi megállapodások, modellegyezmények. OECD modellegyezmény alapjai, illetőség, korlátlan és korlátozott adókötelezettség.

29.) A közösségi jog, a közösségi jog elsődleges és másodlagos forrásai, közösségi jogalkotás, esetjog, a közösségi jog és a hazai jog viszonya, az Európai Bíróság döntése.

30.) Adóügyi együttműködési szabályok az Európai Unióban, jogsegély irányelv, behajtási irányelv.